P o počiatočných váhaniach a živelnosti dospel Miroslav Kudzia k novej tvorivej vitalite. Nadobudnuté tvorivé a životné skúsenosti, hľadanie vlastného umeleckého výrazu, vybojovaný vnútorný zápas o vlastné tvorivé smerovanie, posúvajú jeho tvorbu do nových výtvarných kvalít súčasnej slovenskej moderny. Opúšťa zaužívané realistické výtvarné postupy a transformuje ich do znakov symbolov a svojských štýlových maniér.  Stále viac sa primkýna ku kompozícii farieb a tvarov, priestorovým spolupôsobeniam a aktívnej farebnosti. Fascinuje ho podmorský či hudobný svet, ktorý mu poskytuje obrovskú škálu pocitov i predstávPrežívania, pocity, či vízie odhaľujú životné či duchovné kritéria tvorcu, ktorý intenzívnejšie využíva kolorit farieb a stále voľnejší je aj jeho maliarský rukopis. Tak vznikli doposiaľ neukončené cykly večnej reprodukcie života a smrti, viery a slobody a ďalšie, ktoré majú v jeho tvorbe svoj životopis - začiatok a pokračovanie, nie však zavŕšenie - koniec. Fascinuje ho podmorský či hudobný svet, ktorý mu poskytuje obrovskú škálu pocitov i predstáv, teda nekonečné možnosti pre postmodernistické či abstraktné subjektívne výtvarné stvárnenie. V jeho postmodernistickej či abstraktno - asociatívnej forme stvárnenia sa zobrazovaný objekt "roztápa" vo výrazných gradáciách dominantnej farebnosti tvarov. Akási svojrázna "rozdvojenosť" expresívneho stvárnenia pocitov, vnemov, predstáv či vízií asociuje s nekonečnosťou a neohraničenosťou času a priestoru ľudskej existencie. Kudziova tvorba je tvorivým rozmýšľaním o cene nekonečnosti života/večnosť/, iluzórnosti šťastia, vrtkavosti osudu, dobra a zla, víťazstiev a pádov, harmónie a disharmónie, svetla a temnoty, konfliktnosti a rozporuplnosti súčasnej ľudskej existencie. K tejto utajenej symbolike filozofických pojmov nachádza potrebnú obrazotvornú lexiku vo sfére postmoderny či abstrakcie. Autor dospieva k stále výraznejšej subjektivizácii videnia a tvorby, experimentovaniu s tvarom a farbou, dynamickému striedaniu farebných plôch, vlastnému pochopeniu vnútornej podstaty obrazu, čo naznačuje, že sa zbavuje vplyvu výtvarných vzorov slovenského i svetového výtvarného umenia.

MIROSLAV KUDZIA

DU REALISME A LA POSTMODERNE ET A´ABSTRACTION

Après ses hésitations initiales, la spontanéité est venue, Miroslav Kudzia une nouvelle vitalité créatrice. Des expériences créatives et Vie a acquis, de trouver sa propre expression artistique, ont contesté la lutte interne pour leur propre direction artistique, son travail se déplace dans de nouvelles qualités artistiques du modernisme slovaque contemporain. Laisse les pratiques coutumières d'art réaliste et de les transformer en caractères et symboles idiots élégants Manieri. De plus en plus primkýna à la composition de couleurs et de formes, les synergies spatiales et coloration actif. Il est fasciné par le monde de la musique ou sous l'eau, ce qui lui donne une grande variété de sentiments et predstáv Prežívania, des sentiments ou des visions révèlent fabricant critères environnementaux et spirituels, qui utilise des couleurs intenses et l'atmosphère est toujours lâche et son écriture artistique. Cela a créé des cycles de reproduction encore inachevés de la vie éternelle, de la mort, la foi et la liberté, et d'autres qui sont dans votre CV de son travail - le début d'une suite, mais pas fin - fin. Il est fasciné par le monde de la musique ou sous l'eau, ce qui lui donne une grande variété de sentiments et d'idées, donc une infinité de possibilités d'expression artistique abstraite et subjective postmoderne. Dans son post-modernisme ou abstrait - forme associative de réalisation de l'objet d'affichage "fondre" dans gradation expressive de la couleur des formes dominantes. Genre particulier de "duplicité" de réalisation expressive des sentiments, des sensations, des idées et des visions associées avec une infinité de neohraničenosťou du temps et de l'espace de l'existence humaine. Travail de Kudziova est la pensée créatrice du prix de l'infinité de la vie / l'éternité /, chance iluzórnosti, la volatilité du sort, bonnes et mauvaises, des victoires et des bas, l'harmonie et la disharmonie, de la lumière et de l'obscurité, des conflits et des contradictions de l'existence humaine actuelle. Le symbolisme de cette furtivité concepts philosophiques est imaginative, vocabulaire nécessaire dans le domaine de la post-modernisme et l'abstraction. Auteur atteindre sa vision de subjektivizácii plus en plus forte et la création, l'expérimentation avec la forme et la couleur, la substitution dynamique des plans de couleur, de leur propre compréhension de l'essence intérieure de l'image, indiquant qui se débarrasse de l'impact des motifs fins slovaque et dans le monde des beaux-arts.

 PhDr. Juraj Žadanský,  Csc          

 


All Art On Line .com


Advertising
José Galvan GalleryMenu
Click here to submit your site to the José Galvan's Directory

World map of all the Artists

José Galvan's Directory Arts Montmartre ParisOur Twitter page

Our VK page

Email the Webmaster

Lastest sites added to the José Galvan's Directory

José Galvan's exhibition on ArtsCad.com

Publicité
Country
India-Artists
Africa-South-Artists
Albania-Artists
Algeria-Artists
Argentina-Artistas
Argentina-Galeria
Argentina-Portal
Australia-Artists
Austria-Artists
Azerbaijan-Artists
Banderas-José-Galvan
Banners-Directory-World-Arts
Belarus-Artists
Belgium-Artists
Bolivia-Artistas
Brazil-Artistas
Bulgaria-Artists
Canada-Artists
Canada-Gallery
Chili-Artistas
China-Artists
China-Gallery
Colombia-Artistas
Costa Rica-Artistas
Croatia-Artists
Czech Republic-Artists
Denmark-Artists
Denmark-Gallery
Directory-World-Arts
Ecuador-Artistas
Egypt-Artists
Engines-Research
England-Artists
England-Gallery
España- Art & Design Online Shop
España-Artistas
España-Galería
España-Museo
Estonia-Artists
Estonia-International-Union-of-artists
Finland-Artists
French-Montmartre-Paris
Georgia-Artists
Germany-Gallery
Germany-Künstler
Greece-Artists
Holland-Artists
Hungary-Artists
Hungary-Artists-Fan
Hungary-Artists-Professional
India-Artists
India-Gallery
Indonesia-Artists
Iran-Artists
Irland-Artists
Israel-Artists
Israel-Social-Network
Italia-Artisti
Italia-Galleria
Italia Portale Arte
Japan-Artists
Korea South Arts
Latvia-Artist
Links-Partners-Galvan
Lithuania-Artists
México-Artistas
México-Galeria
Moldova-Artists
Nederlands Antilles
Netherlands-Artiesten
New Zealand-Artists
Northern-Ireland
Orkney-Artists
Perú-Artistas
Perú-Galeria
Philippines-Artists
Poland-Artists
Porto-Rico-United-States
Portugal-Artistas
Portugal-Portal
Romania-Artists
Romania-Gallery
Root Topsite
Russia-Artists
Saudi-Arabia-Artists
Scotland-Artists
Serbia-Artists
Slovakia-Artists
Slovenia-Artists
South Africa-Artists
Sweden-Artists
Switzerland-Artists
Switzerland-Gallery
Taiwan-Artists
Thailand-Artists
Turkey-Artists
Ukraine-Artists
Ukraine-Gallery
United States-Artists
United States-Directories
United States-Gallery
United States-Gallery
Uruguay-Artistas
Uzbekistan-Artists
Venezuela-Artistas
Wales-Artists


File Attachment Icon
T-385266.jpg